Nitrooos

Myśli programisty

Bash – parsowanie argumentów

nitrooos

Praktycznie każdy programista spotyka się od czasu do czasu z prostymi skryptami, automatyzującymi powtarzające się czynności. Często spotyka się je także w roli interfejsów ułatwiających zarządzanie projektem. To, co jest ich główną siłą to możliwość wykonania za pomocą jednej komendy konkretnego zadania, które do tej pory było realizowane poprzez przeklejanie całego stosu poleceń. Bash, czyli popularna powłoka systemów uniksowych umożliwia tworzenie takich skryptów.

W dzisiejszym wpisie pokażę jak w prosty sposób parsować argumenty przekazywane do skryptu interpretowanego przez Bash.

Na początku jedno założenie 🙂

Zakładamy, że chcemy parsować argumenty przekazane w postaci:

--nazwa-argumentu wartość

bądź też w formie skróconej:

-A wartość

Przedstawiony skrypt obsługuje jednocześnie obie formy. Piszę o tym dlatego, że istnieją inne, alternatywne składnie dla przekazania argumentów, np. –nazwa-argumentu=wartość. Takie, inne składnie nie będą obsługiwane.

Kontekst działania skryptu

Załóżmy, że tworzony skrypt służy do wgrywania zmian w aplikacji na serwer. W związku z tym nazwijmy go deploy.sh i nadajmy mu kilka sensownych parametrów, które można podać:

 -E, --environment  Środowisko, na które skrypt dokona wgrania zmian (np. testowe, przedprodukcyjne, produkcyjne itp)
 -B, --branch    Nazwa gałęzi, z której zostaną pobrane zmiany do wgrania
 --no-cache     Jeśli podana, zbuduj nową wersję aplikacji bez użycia jakiegokolwiek cache'a
           (może mieć zastosowanie np. dla budowania nowego, świeżego obrazu Dockera z aplikacją, bez użycia cache'a)
 -h, --help     Wyświetl menu pomocy

Podane flagi są przykładowe, starające się odzwierciedlić typową sytuację tworzenia skryptu wgrywającego zmiany na serwer.

Bashowe mięcho!

STATUS_OK=0
DEPLOY_NO_CACHE="false"
INFO_DEPLOY_HELP=$(cat <<-EOF
 -E, --environment  Środowisko, na które skrypt dokona wgrania zmian (np. testowe, przedprodukcyjne, produkcyjne itp)
 -B, --branch    Nazwa gałęzi, z której zostaną pobrane zmiany do wgrania
 --no-cache     Jeśli podana, zbuduj nową wersję aplikacji bez użycia jakiegokolwiek cache'a
           (może mieć zastosowanie np. dla budowania nowego, świeżego obrazu Dockera z aplikacją, bez użycia cache'a)
 -h, --help     Wyświetl menu pomocy
EOF
)

...

_skip=0
for opt in $@; do
  [ $_skip -ne 0 ] && { ((_skip--)); shift; continue; }
  case $opt in
    -E|--env)
      DEPLOY_ENV=$2
      _skip=1
      shift ;;
    -B|--branch)
      DEPLOY_BRANCH_NAME=$2
      _skip=1
      shift ;;
    --no-cache)
      DEPLOY_NO_CACHE="true"
      shift ;;
    -h|--help)
      echo -e "$INFO_DEPLOY_HELP"
      exit $STATUS_OK
      ;;
    *)
      shift
  esac
done

Powyższy kod dokonuje prostego parsowania argumentów dla skryptu deploy.sh. W jaki sposób dokładnie działa? Pora na objaśnienie krok po kroku!

Bash – zmienna $@

Zmienna ta zawiera wszystkie argumenty, które zostały przekazane do skryptu. Dlatego też iterujemy po niej w pętli for – aby sprawdzić wszystkie argumenty po kolei.

Pomocnicza zmienna $_skip

Służy ona do pominięcia określonej liczby argumentów na początku każdej iteracji pętli for. Chodzi o to, że sprawdzamy tylko nazwy argumentów (i to je dopasowujemy w instrukcji case), a pomijamy wartości tych argumentów, używając ich tylko wewnątrz instrukcji case. Do pominięcia argumentu służy instrukcja “shift”. Każdy z argumentów może posiadać inną liczbę wartości (np. dla argumentów -E/–env i -B/–branch jest to jedna wartość, natomiast argument –no-cache nie przyjmuje wartości). Ustawiając wartość zmiennej $_skip na 1 powodujemy pominięcie wartości tego argumentu na początku kolejnej iteracji pętli for.

Bash – instrukcja case

Dopasowuje ona nazwy argumentów podanych do skryptu. Zapis -E|–env oznacza, że dopasowanie zajdzie jeśli rozpoznany zostanie argument o nazwie “-E” lub “–env”. Instrukcja “shift” powoduje przejście do kolejnego argumentu, a ustawienie zmiennej _skip wartością > 0 pominięcie listy wartości aktualnego argumentu. Zauważmy, że w podanym fragmencie kodu nie wywołujemy żadnych akcji, a jedynie inicjalizujemy zmienne DEPLOY_ENV, DEPLOY_BRANCH i DEPLOY_NO_CACHE odpowiednimi wartościami. W przypadku DEPLOY_NO_CACHE jest to po prostu wartość tekstowa “true”, natomiast dla dwóch pozostałych zmiennych jest to wartość $2. Oznacza to wartość argumentu, podaną zaraz za jego nazwą (dostępną nota bene pod wartością $1).

Dopasowanie *)

Jeśli nazwa badanego argumentu nie pasuje do żadnej z możliwych opcji, ignorujemy go. “shift” działa tutaj jak “przesunięcie” w liście badanych argumentów, przechodząc do kolejnego.

Pro tip: bash i skrót Ctrl+R

Czasami tworzenie dedykowanego skryptu dla powtarzających się czynności może być zbędne. Przykładem są często używane, pojedyncze komendy, posiadające jednak sporą liczbę argumentów. Męczące przy wielokrotnym, ręcznym wklepywaniu do terminala, mogą być odszukane w historii powłoki i wywołane w bardzo prosty sposób. Wystarczy wcisnąć Ctrl + R na klawiaturze a następnie wpisać fragment poszukiwanego polecenia.

Przykładowo pracujemy nad testami modelu User, zdefiniowanymi w klasie UserModelTest w paczce auth.test.test_models. Dla frameworku Django przykładowe uruchomienie tych testów może wyglądać następująco:

$ python manage.py test --settings=myawesomeapp.test_settings auth.test.test_models.UserModelTest

Jednak ciągle je poprawiamy, dopisujemy nowe, sprawdzamy czy przechodzą. Nie chcemy ciągle klepać tego polecenia ani wyszukiwać go strzałką w górę na liście ostatnich komend. Wystarczy Ctrl + R, następnie „UserModel”… i prawdopodobnie bash znajdzie już odpowiednie polecenie w pamięci i wystarczy wcisnąć Enter 🙂

Podsumowanie

W dzisiejszym wpisie pokazałem jak w prosty sposób dokonać parsowania argumentów przekazywanych do skryptu w Bashu. Po przeprowadzonym parsowaniu odpowiednie wartości znajdują się w zmiennych o znanych nam nazwach (w przykładzie były to DEPLOY_ENV, DEPLOY_BRANCH_NAME i DEPLOY_NO_CACHE). Dzięki temu możemy rozwinąć skrypt o wykonywanie konkretnych zadań, mając w nich już zdefiniowane konkretne wartości. Wpis ten jest pierwszym z mini-cyklu dotyczącego basha i tworzenia takich skryptów zarządzających projektem. Mam nadzieję, że się spodoba!